Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2020
Dodane przez kronikarz_osp dnia 08 czerwiec 2021 04:08
5 czerwca 2021 o godzinie 18:00 w sali Domu Ludowego w Zawadzie Uszewskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze połączone z wyborami nowych członków Zarządu.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Gnojnik Pan Sławomir Paterek, Radna wsi Zawada Uszewska Pani Barbara Pawełek, Naczelnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gnojniku druh Kazimierz Święch oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Marian Zalewski.
Po przywitaniu gości oraz przybyłych druhów przez Prezesa OSP druha Kamila Pawełka, przystąpiono do realizacji ustalonego planu zebrania. Na początku dokonano wyboru Przewodniczącego i Protokolanta zebrania, członków Komisji Skrutacyjnej oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków. Odczytano zarówno sprawozdanie finansowe za rok 2020, które przedstawił druh Marcin Pawełek jak i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zreferowane przez druha Józefa Ciurę. Ponadto Prezes OSP przedstawił sprawozdanie z całej działalności jednostki w roku ubiegłym. Wśród ważniejszych zadań jakie zostały zrealizowane przez strażaków są:
1) organizacja zbiórki na rzecz brzeskiego Szpitala – zebrano 10796 zł za co zakupiono 91 kombinezonów ochronnych TYVEK oraz 56 maseczek ochronnych
2) udział w działaniach charytatywnych na rzecz chorych dzieci: #GaszynChallenge czyli Pompujemy dla Wojtusia, pomoc w organizacji kiermaszu na rzecz Tymka oraz udział w licytacjach, przekazanie na licytację na rzecz Marcelka piłki Marcina Gortata oraz autografów polskich skoczków, a także możliwości przejazdu samochodem OSP Zawada Uszewska
3) udział w uroczystości podziękowania za 23-lata posługi kapłańskiej odchodzącego na emeryturę ks. prałata Jana Kudłacza,
4) renowacja pierwszego sztandaru jednostki z 1921 roku
5) odnowienie garażu blaszaka i zabezpieczenie przed korozją,
6) udział w 9 akcjach: 1 pożar oraz 8 lokalnych zagrożeń,
7) zakup nowego sprzętu tj. ładowarka CTEK do akumulatorów 24V w celu utrzymania gotowości bojowej – dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, detektor wielogazowy – dotacja z Fundacji PGNiG, trzy węże do motopompy W-52, dwa węże do motopompy W-75, klucz do łączników, mostek przejazdowy gumowy 2x75 oraz trzy komplety filtrów do półmasek – dotacja MSWiA, opryskiwacz wielozadaniowy oraz dwa mundury galowe – środki własne jednostki,
8) udział w akcji „Szlachetna Paczka” - zorganizowanie paczki dla rodziny z rejonu bocheńskiego,
9) udział w uroczystościach upamiętniających 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej,
10) wykonanie zadaszenia nad remizą oraz odprowadzenie spalin z garażu.

Ponadto jeden z druhów- Wojciech Kozioł ukończył szkolenie I, II i III stopnia z wynikiem bardzo dobrym.
Wśród dobrych informacji, niestety jest również ta smutna, gdyż w listopadzie 2020 roku odszedł na wieczną służbę druh Ryszard Zych- wieloletni członek OSP Zawada Uszewska, sekretarz jednostki, oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dla upamiętnienia osoby druha Ryszarda, strażacy uczcili Jego pamięć minutą ciszy.

W czasie zebrania przyjęto także plan działalności na rok bieżący, a więc przede wszystkim kwestia organizacji Jubileuszu 100-lecia istnienia zawadzkiej OSP, zakupu nowego sprzętu w postaci zbiornika wodnego 13000l., mundurów bojowych oraz innego wyposażenia najbardziej potrzebnego do działań w akcjach ratowniczych. W planie jest również kontynuacja szkoleń druhów we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Brzesku.
W czasie zebrania nie zabrało dyskusji na temat projektu ustawy o OSP. Szukano pozytywnych, jak i negatywnych stron proponowanych rozwiązań.
Kolejnym punktem obrad było udzielenie absolutorium Zarządowi za całokształt podjętych w 2020 roku działań – zarówno tych statutowych, organizacyjnych jak i finansowych. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Do grona członków OSP Zawada Uszewska dołączył Jakub Biel, zaś odwołani zostali druhowie: Tomasz Pachota, Rafał Pabian oraz Piotr Golec.

Jedną z ostatnich, a zarazem najważniejszą kwestią poruszoną na zebraniu było przeprowadzenie wyborów do Zarządu OSP. Głosowanie odbyło się w sposób jawny i nowy skład Zarządu ukonstytuował się w sposób następujący:
Prezes OSP – druh Kamil Pawełek,
Zastępca Prezesa – druh Damian Pabian,
Naczelnik OSP – druh Józef Kuras
Zastępca Naczelnika – druh Marcin Pawlik
Skarbnik- druh Marcin Pawełek
Sekretarz – druh druh Tomasz Ząbkowski
Członek Zarządu – druh Łukasz Bober

Ponadto wybrano też członków Komisji Rewizyjnej,w skład której weszli:
Przewodniczący – druh Józef Ciura
Zastępca Przewodniczącego – druh Wojciech Kozioł
Członek Komisji – druh Rafał Grzesicki

Dokonano również wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Wszyscy członkowie zostali wybrani w sposób jednogłośny.
Po wyborze członków Zarządu , przyjęciu planu finansowego na rok bieżący oraz podjęciu najważniejszych wniosków i uchwał do realizacji, głos zabrali zaproszeni goście, a następnie zebranie zostało zakończone słodkim poczęstunkiem.