Hide/Show Panels Hide/Show Panels
Nawigacja
Aktualności
Księga Gości
Galeria
Historia OSP
Nasi Druhowie
1% dla naszej jednostki
Linki
Osiągnięcia
Akcje
Modlitwa Strażaka
Kontakt z OSP
Podziękowania
Szukaj
Kalendarz na rok 2021


Witamy
Historia OSP
„Tyle po nas pozostanie ile dobrego zrobimy dla ludzi. I jeszcze tyle – ile potrafimy w jakikolwiek sposób przekazać potomnym”
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Uszewskiej ma już 95 lat swojej działalności w ratowaniu ludności w pożarach jak i innych nieszczęściach. Były to lata wzlotów i upadków, ale patrząc na perspektywę lat przewijały się w naszej historii raczej sukcesy, zwłaszcza, że naszym głównym celem było, jest i będzie niesienie pomocy bliźniemu w najcięższej chwili, w chwili nieszczęścia.

Przyglądnijmy się zatem krótko naszej historii.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Uszewskiej, która jest jedną z najstarszych jednostek w gminie Gnojnik, notuje się na rok 1921. Niestety nie zachowała się dokumentacja z pierwszych lat działalności OSP więc data powstania straży wynika z osobistych notatek i pamięci ludzkiej. Jedyną wzmiankę o istnieniu OSP można znaleźć w krakowskich aktach wojewódzkich z 1927r. Założycielami naszej jednostki byli nieżyjący już mieszkańcy:

Marzec Jan
Ząbkowski Piotr
Odroń Stanisław
Chwała Walenty
Pałka Wojciech
Smutek Wojciech
Wąs Władysław
Grzywacz Aleksander


Działali w bardzo trudnym okresie, zaledwie 3 lata po I wojnie światowej. Brakowało środków finansowych na podstawowy sprzęt, ale mimo to starali się służyć ludziom w potrzebie. Mieli na wyposażeniu jedynie wóz drewniany oraz pompę ręczną, brakowało mundurów oraz strażnicy, którą zastępował drewniany garaż, gdzie przechowywano posiadany sprzęt. W tamtym czasie bardzo często wybuchały pożary, gdyż zabudowania były w większości drewniane i kryte słomą, więc o wielki pożar nie było trudno. Stąd z tak wielkim zrozumieniem popierano potrzebę istnienia i działania jednostki pożarniczej w Zawadzie Uszewskiej. Dzięki staraniom strażaków oraz pomocy mieszkańców w roku 1924 zakupiono i poświęcono pierwszy sztandar oraz hełmy do sztandaru.
Pierwszym prezesem straży został Ząbkowski Piotr, a komendantem Marzec Jan. Kolejnymi prezesami do czasów wojny byli: w latach od 1926 do 1931 – Zych Wojciech, od 1931 do 1947 Sumara Walenty. Funkcję komendanta sprawowali: w latach 1926-1931 Chwała Walenty, następnie od 1931 do 1937 – Panek Władysław, a w latach 1937-1947 – Reczek Józef.

Historia niestety nie szczędziła okresów zaborów, wojen i trudów dnia codziennego. Także wielu strażaków walczyło z bronią w ręku o wolność Ojczyzny. Ginęli na froncie, w obozach koncentracyjnych, w egzekucjach. Okres II wojny światowej zmienił oblicze świata, Polski, ale i naszej małej ojczyzny. Strażacy musieli przerwać zorganizowaną działalność, ale to nie oznacza, że straż wówczas nie istniała. W każdym zagrożeniu starali się pomagać ludziom w ukryciu.

Po II wojnie światowej, gdy większa część mężczyzn powróciła z wojska, nastąpiło wznowienie działalności strażackiej jako zorganizowanej na nowo Ochotniczej Straży Pożarnej, która odtąd miała legalnie i publicznie działać. W 1947r. prezesem został Ząbkowski Jan a komendantem Kotarba Julian – pełnili oni te funkcje do 1952r.. Wtedy to, stanowisko prezesa przejął Warchał Józef, który działał do 1962r. W historycznym przeglądzie naszej działalności należy wspomnieć także kolejne nazwiska prezesów - od roku 1962 do 1980 był nim Smutek Franciszek, zaś komendantem od roku 1947 do roku 1960 Kotarba Julian, a następnie Zych Jakub w latach 1960-1980. M.in. dzięki staraniom ówczesnego Zarządu oraz pozostałych druhów udało się zakupić wóz strażacki konny dostosowany do traktora, motopompę DKW oraz syrenę alarmową, która została zamontowana na starym Domu Ludowym. Na nic zdał by się nowy sprzęt bez odpowiedniej obsługi, dlatego druhowie zostali w tym celu przeszkoleni. Ponadto udało się także zaadaptować jedną z sal szkolnych na remizę strażacką, zaś w 1963 r. jednostka otrzymała z komendy powiatowej PSP w Brzesku motopompę po remoncie PO-3.

W 1980r. prezesem OSP został wybrany Pałka Tadeusz, a komendantem Wyczesany Kazimierz. Rolę swoją pełnili do końca XX wieku. W latach 80. jednostka nasza posiadała już dość bogate wyposażenie. Cały czas trwały starania o lepsze doposażenie jednostki w sprzęt. W tym to okresie otrzymaliśmy od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku motopompę PO-5. Podjęto również starania o wybudowanie nowego Domu Ludowego wraz z remizą, ponieważ stary nie spełniał potrzeb straży i wsi. Zapał ówczesnych strażaków oraz mieszkańców wioski przyczynił się do tego, że w 1992r. oddano do użytku nowy budynek Domu Ludowego, który służy do dzisiaj. W tym samym roku dzięki pomocy Urzędu Gminy w Gnojniku straż zakupiła samochód pożarniczy typu Żuk. Kolejnym celem był zakup nowego sztandaru i zorganizowanie uroczystości jego poświęcenia, co udało się dokonać w krótkim czasie, dzięki staraniom strażaków oraz pomocy mieszkańców. W 1995r. dzięki wytężonej pracy i licznym sukcesom w niesieniu pomocy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadał Srebrny Medal Zasług dla Pożarnictwa naszemu sztandarowi, doceniając tym samym bycie ofiarnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego oraz wszelkiego mienia.

Jednostka nadal prężnie się rozwijała oraz starała nabywać nowy sprzęt. Nowe tysiąclecie przyniosło także zmiany w zarządzie. W 2001r. funkcję prezesa objął Robak Jan, a komendantem został Kuras Józef, który pełni tę funkcję do dzisiaj. Młodzi duchem, zrywni i ambitni druhowie postanowili powrócić do chlubnych tradycji jednostki, zabiegać o sprzęt pożarniczy i być czynnymi strażakami, tzn. służyć ludziom w potrzebie, a Bogu na Jego chwałę. Przyczyniło się to do nadania Złotego Medalu za zasługi dla pożarnictwa jakim został odznaczony sztandar zawadzkiej straży, co z kolei przyczyniło się do jeszcze większej mobilizacji w realizację założonych celów oraz planów. I rzeczywiście, nowemu Zarządowi udało się pozyskać i zorganizować odpowiednie sprzęty pożarnicze, mundury i szereg innych potrzebnych rzeczy do funkcjonowania i sprawnego działania. Dumą osiągnięć OSP Zawada Uszewska było nabycie w 2004r. i poświęcenie samochodu pożarniczego marki Mercedes GBA 2,5/16. Samochód ten stał się niezastąpiony przy licznych pożarach jakie nawiedzały naszą wieś.

Pod koniec 2007r. jednostka liczyła 49 strażaków działających czynnie oraz tych, którzy honorowo jednostkę wspierali. W tym roku został sprzedany stary samochód marki "Żuk". Przy wyraźnej pomocy byłego Wójta Rzepy Wojciecha, Czyżyckiego Piotra, Grzesickiego Jerzego, PZU oraz mieszkańców Zawady Uszewskiej poprzez Radę Sołecką został zakupiony VW-T4 transporter, który po oprzyrządowaniu i dostosowaniu do potrzeb straży bardzo usprawnił działanie jednostki.

Życie cały czas gna do przodu, świat zmienia swoje oblicze stąd także i jednostka musiała nadal przystosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. Krokiem naprzód było włączenie naszej jednostki do systemu selektywnego alarmowania, które nastąpiło 17.12.2008r.. Przedsięwzięcie to stało się możliwe dzięki dofinansowaniu przez Starostę Powiatu Brzeskiego. Ponadto zakupiono wkrótce radiostację na samochód GLM 8/8 VW oraz kolejne mundury specjalne dla nowych członków OSP.

W 2012 roku dzięki projektowi „małopolskie remizy” udało się przeprowadzić remont remizy w Zawadzie Uszewskiej, który objął m.in. wymianę drzwi i oświetlenia w garażu oraz trzech okien w remizie. O tym jak remiza jest ważna dla mieszkańców wsi nie trzeba wspominać. Służy ona nie tylko strażakom, gdzie mogą oni przechowywać swoje sprzęty gaśnicze, mundury i samochody strażackie, ale jest pomocna także samym mieszkańcom. Dzięki uzyskanej dotacji zmodernizowana remiza w Zawadzie Uszewskiej odzyskała swój blask i jest nadal prawdziwą wizytówką miejscowości.

Zarząd wraz z członkami OSP nie spoczywa na laurach i nadal stara się pozyskać coraz to nowe środki na zakup specjalistycznego sprzętu. Środki te pochodzą nie tylko z Urzędu Gminy, ale także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ze środków unijnych albo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Właśnie dzięki takim środkom udało się w 2014r. zakupić kolejne węże tłoczne w-75, rozdzielacz kulowy oraz prądownicę turbo.

W roku ubiegłym OSP przeprowadziła remont garażu strażackiego m.in. dzięki wsparciu finansowym ze strony Wójta Gminy Gnojnik Pana Sławomira Paterka. Wykonano posadzkę epoksydową na powierzchni ok. 50 m2 oraz odnowiono i pomalowano ściany, a także regały na umundurowanie i inny sprzęt bojowy. Ponadto zakupiono również zasysacz liniowy Z-2, prądownicę pianową PP-2 z zaworem, wytwornicę pianową WP2/52 z zaworem, granulat diatomitowy oraz środek pianotwórczy.

Rok 2015 to także koniec kolejnej kadencji Zarządu, w związku z czym przystąpiono do wyboru nowych władz OSP. Zgłoszonych w głosowaniu jawnym zostało 7 kandydatów z czego nowym prezesem został druh Kamil Pawełek a na komendanta wybrano druha Józefa Kurasa.

Jednostka OSP Zawada Uszewska jest środowiskiem otwartym i nie ogranicza się tylko do działalności bojowej. Prócz codziennej organizacyjnej pracy jednostka stara się wkraczać w życie otoczenia z różnorodną pomocą, a także poprzez swoje uczestnictwo w codziennych sprawach naszej społeczności. Dlatego też co roku biorą udział w uroczystościach odpustowych, w czasie Bożego Ciała czy na Wielkanoc, gdzie wraz z jednostką OSP Uszew trzymają wartę przy grobie Pańskim. Także od kilku lat przedstawiciele naszej jednostki biorą udział w Pielgrzymce Strażaków do Łagiewnik czy na Jasną Górę, a także już tradycyjnie w spotkaniu opłatkowym strażaków ziemi tarnowskiej organizowanym co roku w Tarnowie. Druhowie wspomagali także organizację i przeprowadzenie rajdu "ESCAPE- Błotny Patrol , który był zorganizowany w Uszwi w 2012r. Biorą udział w akcjach krwiodawstwa, czy niedawno zakończonych Światowych Dniach Młodzieży. Dwa razy uczestniczyli także w ćwiczeniach taktyczno-bojowych. Jedne zostały przeprowadzone w 2012r. na obiekcie szkoły podstawowej i gimnazjum w Gnojniku a w 2014r. na terenie zakładu produkcyjnego PAGEN w miejscowości Gnojnik. Ćwiczenia te pozwoliły na jeszcze lepsze przygotowanie się i poprawę sprawności działania podczas akcji ratowniczych. Chlubą naszych strażaków jest także coroczny udział w zawodach sportowo-pożarniczych w których otrzymujemy wysokie miejsca.W roku 2012 i 2013 wywalczyliśmy II miejsce, w 2014 r. - I miejsce, w 2015r. – II miejsce oraz 8 miejsce w zawodach powiatowych, zaś w tym roku zajęliśmy V miejsce.

Bycie strażakiem to jednak nie tylko udział w uroczystościach, imprezach oraz nie tylko odbieranie nagród, pochwał i dyplomów. Na to wszystko trzeba sobie zasłużyć ciężką pracą. Nasi strażacy uczestniczyli w ponad 39 akcjach od 2008r. Były to liczne powodzie – zwłaszcza te które kilkakrotnie nawiedziły nas w 2010r., ale także szereg pożarów gospodarstw, domów, traw czy pożar samochodu w 2012r. Na uwagę zasługuje również fakt, że druhowie chętnie biorą udział w wielu szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Uczestniczą m. in. w kursach strażaków ochotników – część I i II, ratowników medycznych, czy szkolenie techniczne.

Zawadzka OSP współpracuje z władzami samorządowymi Gminy Gnojnik, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Brzesku, Zespołami, zakładami pracy i lokalną społecznością. Do najważniejszych wydarzeń minionego okresu trzeba zaliczyć obchody 90 rocznicy powstania i działalności OSP w Zawadzie Uszewskiej. Odbyły się one 21.08.2011 Roku. Dały one możliwość przypomnienia zasług, męstwa i bezinteresowności zawadzkich strażaków. W obecnym czasie OSP Zawada Uszewska liczy 50 członków czynnych oraz 5 członków honorowych i 1 członek wspierający.

Wspomnijmy jeszcze druhów, którzy odeszli na wieczną wartę. Są to:
Babraj Mieczysław
Górak Tadeusz
Pałka Tadeusz
Wyczesany Kazimierz
Kowalczyk Mieczysław
Golec Alfred
Cześć ich pamięci!Podsumowując dotychczasową działalność, można z całą śmiałością stwierdzić, że OSP jest jedyną organizacją na wsi, która przetrwała wszystkie burze, zmiany polityczne, społeczne i wciąż odradza się na nowo powstając jak feniks z popiołów. Swoimi dotychczasowymi ofiarnymi czynami i społeczną działalnością na rzecz ochotniczego pożarnictwa i środowiska, strażacy z naszej jednostki na trwałe wpisali się w historię oraz życie Zawady Uszewskiej. Dzisiejsza straż w tak małej społeczności jaką jest nasza wieś kontynuuje chlubne tradycje minionych dziesięcioleci, a także wytrwale dąży do wszechstronnego rozwoju, w poczuciu bezinteresownej troski o dobro innych zgodnie z dewizą „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
UWAGA!
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 10
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: wasio
●Shoutbox●
ReklamaZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie